NAČRT USPOSABLJANJA ZA PROJEKTNO DELOVNO MESTO – POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK (JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA«)

 

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas v obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.

Pridobival bo vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom delovno razmerje nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj enega meseca, to je vsaj do 31. 10. 2019.

 

Pomočnik vzgojitelja začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, sodelovanje z vzgojiteljem pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vzgojno-izobraževalnega zavoda, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice zakonsko določene obveznosti dela z otroki oziroma delovne obveznosti.

 

Program vključuje pridobivanje kompetenc s področij:
– seznanjanje z vsebino Kurikula za predšolske otroke, z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo programa za predšolske otroke oziroma izobraževalnega programa ali strokovnega področja, za katero se pripravnik v vrtcu usposablja,
– seznanjanje z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela, z elementi NTC učenja, z elementi Montessori pedagogike,
– poglabljanje specialne didaktike pri predmetnemu področju, za katero se pripravnik usposablja, pripravo vzgojne oziroma učne ure in njeno izvedbo, načrtovanjem in izvedbo medpredmetnih povezav, hospitacije pri urah mentorja in drugih vzgojiteljev,
– pridobivanje spretnosti učinkovitega izvajanja dejavnosti z otroki na podlagi izkustvenega učenja in igre: obvladovanje načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega procesa, ustrezna uporaba in izdelava vzgojnih oziroma didaktičnih pripomočkov, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki, razvijanje informacijske pismenosti pri otrocih,  oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja z uporabo različnih učnih metod in strategij in temu ustrezno načrtovanje ciljev, spremljanje, napredka otrok v skladu s cilji, upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik otrok;

– pridobivanje izkušenj pri izvajanju projektov in obogatitvenih dejavnosti v vrtcu (Mali sonček, Varno s soncem, Bralni nahrbtnik…)

– pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih človeških in delovnih odnosov z otroki, pri razvijanju skupinske dinamike ter razvijanju komunikacijskih sposobnosti,
– pridobivanje izkušenj pri izbiranju in uporabi ustreznih oblik in metod dela ter pri uporabi vzgojnih oziroma učnih pripomočkov,
– poglabljanje znanj o spremljanju razvoja in napredka otroka,  seznanjanje z načini in oblikami beleženje, uporabi IKT tehnologije za namen spremljave;
– pridobivanje izkušenj pri pripravi roditeljskega sestanka in drugih oblik sodelovanja s starši,
– reševanje problemov v zvezi s pravicami otrok,
– samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pod vodstvom mentorja,
– usposabljanje za svetovanje otrokom in staršem,
– seznanjanje s primarnim in sekundarnim preventivnim delom, vezanim na vrtec in na posameznika,
–sodelovanje s svetovalno službo in knjižnico,
– usposabljanje za smotrno izbiro ustreznih vsebin in metod dela pri izvajanju programa za predšolske otroke,
– seznanjanje z ustavno ureditvijo Republike Slovenije, ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema ter človekovih, otrokovih pravic in temeljnih svoboščin in
– seznanjanje s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja (Kurikulum za vrtce, Letni delovni načrt enote, Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu, Etični kodeks strokovnih delavcev v vrtcu…)
– strokovne konzultacije z mentorjem in drugimi nosilci nalog ter individualni študij, za katerega mentor svetuje pripravniku strokovno literaturo.

(Skupno 493 obiskov, današnjih obiskov 1)